GDPR

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adataim kezeléséhez

 

A PAINCON weblap elektronikus felületein (https://paincon.eu) történő látogatás, feliratkozás, regisztráció során megadott adataim (név, cím, email, számlázási cím, jelszó, telefonszám, bélyegzőszám, munkáltató intézmény) kezeléséhez önkéntes és kifejezett hozzájárulásomat adom.

 

Adataim rögzítésével egyidejűleg kijelentem, hogy 18. életévemet betöltött, cselekvőképes személy vagyok. Jogi személyt vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet képviselek, és az általam képviselt személy, ill. szervezet képviseletére és a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz szükséges hozzájárulás megadására felhatalmazott, jogosult személy vagyok.

 

Nyilatkozom, hogy különleges személyes adatot sem a regisztráció során, sem később semmilyen formában nem bocsátok rendelkezésre a PAINCON weblapot üzemeltetők számára. (Különleges személyes adatnak minősül többek között a faji, etnikai származás; politikai vélemények; vallási és világnézeti hitek; szakszervezeti tagság; genetikai vagy biometriai adatok, melyek alkalmasak a személy beazonosítására; egészségügyi adatok, vagy a szexuális élettel illetve szexuális irányultsággal kapcsolatos adatok.)

 

Nyilatkozom, hogy a regisztráció során megadott adatok és számok alkalmasak lehetnek személyi beazonosításra. A regisztrációval hozzájárulok, hogy adataimat, a PAINCON weblap üzemeltetői tevékenységük során, az aktuális és tervezett rendezvények szervezésével, (regisztrációs adatrögzítés, értesítéssel, befizetéssel, számlaadással, tájékoztatással, szolgáltatások nyújtásával) kapcsolatos módon felhasználhassák.  Nyilatkozom, hogy egyéb személyi azonosításra alkalmas számot – teljesség igénye nélküli példák: útlevélszám, személyi szám, személyigazolvány szám, lakcímkártya sorszám, jogosítvány sorszám – nem bocsátok rendelkezésre a PAINCON weblap üzemeltetői  számára.

 

Hozzájárulásommal tudomásul veszem, hogy a PAINCON weblap üzemeltetői számomra a tevékenységi körével összefüggő reklám tartalmú leveleket, tájékoztatókat, rendezvény meghívókat küldhet és telefonon kereshet. A regisztrációval tudomásul veszem, hogy szállásfoglaláshoz szükséges, beazonosítható adataim közé az aktuális és tervezett rendezvény kapcsán érintett hotelszolgáltató számára a PAINCON weblap üzemeltetői korlátozott hozzáférési jogot adnak, melyek kizárólag a hotelszolgáltatás igénybevételéhez használhatók fel, így csak a lefoglalt szobák típusára, azok számára, a tervezett tartózkodási napokra és a kért étkezésekre vonatkozik.

Az adataim kezeléséhez adott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom, a tájékoztatóban megadott módokon, például az info@paincon.eu email címre küldött kéréssel.

 

Jogos üzleti érdeken alapuló jogalap

 

Amennyiben űrlap kitöltésével megadja adatait és jelzi érdeklődését a PAINCON weblap szolgáltatásai iránt, jelentkezését szerződés előkészítésnek tekintjük. Ebben az esetben a Személyes adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet szerint már jogos üzleti érdeken alapuló jogalap lesz. Ettől a megváltozott jogalaptól a jogai és a Személyes adatainak kezelése nem változik meg, ez csak annyi különbséget jelent, hogy a szerződés előkészítése alatt, ha nem kéri a folyamat megszüntetését, a szerződés előkészítésének érdekében és céljából a Személyes adataidat továbbra is kezeljük.

 

Megrendelés esetén szerződésen alapuló jogalap


Amennyiben megrendeli a PAINCON weblap valamely szolgáltatását, akkor az Általános Szerződési Feltételekben részletezett feltételek szerint vásárlója lesz cégünknek. Ebben az esetben a Személyes adatkezelésének jogalapja a GDPR rendelet szerint már szerződésen alapuló jogalap lesz. Ettől a megváltozott jogalaptól a jogai és a Személyes adatainak kezelése nem változik meg, ez csak annyi különbséget jelent, hogy a szerződés fennállása alatt hiába vonja vissza az ingyenes anyagok letöltéséhez adott hozzájárulását, a szerződés teljesítésének érdekében és céljából a Személyes adatait továbbra is kezeljük.

Amint a szerződés teljesül vagy megszűnik, adatkezelése jogalapja ismét megváltozik és Személyes adatait a továbbiakban jogszabály alapján kezeljük.

 

Szerződés megszűnését, vagy teljesítését követően jogszabály alapján

A számlán szereplő adatok vonatkozásában jogszabály alapján kötelesek vagyunk továbbra is kezelni Személyes adatait.

 

Jogai

 

Az alábbi jogok illetik meg. Megkeresésére GDPR alapján maximum 1 hónapon belül válaszolnunk kell. Természetesen mindent megteszünk azért, hogy ennél sokkal hamarabb reagáljunk. A PAINCON weblap részben automatikusan üzemel, regisztrációja rövid időn belül látható, a banki terminálon történő befizetéséről, az összeg beérkezése után elektromos úton, pdf formátumban, a számlát kezelő bankon keresztül, közvetlen NAV kapcsolattal, számlázó program közbeiktatásával, a megadott email címre azonnali értesítést küld a rendszer. A regisztrációs folyamatról és a szolgáltatások igénybevételéről jogában áll információt kapnia az automatikusan, rendszer által küldött adatokon kívül, mellyel kapcsolatos kérdéseit megválaszoljuk.

 

Tájékoztatás joga

 

Kérheti, hogy tájékoztassuk az általunk kezelt személyes adatairól. Hozzáférést kérhet ezekhez az adatokhoz

Bármikor írásban a címünkre küldött tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@paincon.eu címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. A levélben küldött tájékoztatás kérést akkor tekintjük hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján egyértelműen be tudjuk azonosítani.

Emailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor tekintjük hitelesnek, ha azt a regisztrált email címéről küldi, ez azonban nem zárja ki, hogy a tájékoztatás megadása előtt biztonsági okokból más módon is beazonosítsuk.

A tájékoztatáskérés kiterjedhet az általunk kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg adatait.

 

Hozzáférés joga

 

Ha kéri, hogy tájékoztassuk arra vonatkozóan, hogy Személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, akkor igen válasz esetén hozzáférést kaphat az adatkezelés céljához, adatok kategóriáihoz, címzettekhez, adattárolás időtartamához, az érintett jogokhoz, jogorvoslathoz, adatok forrásához, automatizált döntéshozatalhoz, külföldi adattovábbításhoz.

 

Helyesbítés joga

 

Bármikor írásban a címünkre küldött tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@paincon.eu címre küldött e-mailben kérheti Személyes adataid helyesbítését vagy módosítását. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

 

Elfeledte­téshez való jog (Törléshez való jog)

 

Kérheti az általunk kezelt Személyes adatai törlését. A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a Személyes adatok kezelésére közérdekből kerül sor (jogszabály felhatalmazást ad); valamint (iii) méltányolható magánérdekből történik (jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez).

A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Hírlevelek az azokra adott, tartalmában leiratkozást kifejezetten kérő válaszlevéllel mondhatóak le.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Kérheti, hogy Személyes adatai kezelését korlátozzuk, ha vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a Személyes adatok pontosságát.

Megjelöljük az általunk kezelt Személyes adatot, ha vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Kérheti, hogy Személyes adatai kezelését korlátozzuk akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.

Akkor is élhet ezzel a joggal, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de igényli adatai kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha tiltakozik az adatkezelés ellen, akkor Személyes adatai kezelését korlátozzuk, mely korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

 

Kérheti, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Ön részére átadjuk és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

 

A tiltakozáshoz való jog

 

Tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen (i) ha a Személyes adatok kezelése kizárólag a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekeink érvényesítéséhez szükséges; (ii) ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy (iii) ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

A tiltakozás jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az Adatkezelést megszüntetjük és a kezelt Személyes adatokat zároljuk, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

 

Adatkezelés célja

 

Kezelt adatok

 

Kezeljük az Ön által megadott adatokat (L. Hozzájáruló nyilatkozat személyes adataim kezeléséhez)

Naplózunk adatokat biztonsági okokból:

 

Megtekintett oldal/funkció
Pontos időpont
IP cím
Böngésző süti / cookie
Profilt építünk marketing célból:

 

Milyen problémára keres megoldás, miért van szüksége öntapadó címkére?
Mik a fő döntési szempontjai?
A profil építés az Ön által megadott adatok alapján történik. Célunk, hogy az általunk küldött üzeneteket valóban érdekesnek, relevánsnak találja. A profil adatok alapján manuálisan, kézzel létrehozott szűrők segítségével célzunk, építünk hírleveleket. Nincs automatizált adatfeldolgozással hozott döntés a folyamat során.

 

Megkeresések:
Naplózzuk megkereséseinket (űrlap, telefon, e-mail, személyes megkeresés) EXCEL táblázatban.
Ebben minden egyes ügyfelünkhöz csak az azonosításhoz szükséges adatok tartoznak.

 

Adatkezelő megnevezése:

 

Tulajdonjog: A PAINCON brand tulajdonosa az AN-IN-TER Bt. Copyright ©

 

Cégnév: AN-IN-TER Bt
Cég teljes neve:
AN-IN-TER Egészségügyi és Kereskedelmi Szolgáltató Betéti Társaság
Cégjegyzékszám:
02 06 074296
Adószám:
20236566-1-02

Székhely: 7634 Pécs Keskeny dűlő 4.
E-mail: dr.robert.almasi@gmail.com

Telefon: +36 30 429 4450
Weboldal: https://paincon.eu
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0206074296/TaroltCegkivonat

 

Adattároló, weboldal fejlesztő és karbantartó:

 

Cégnév: Felanetre Kft.
Cég teljes neve: Felanetre Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 02-09-072257

Adószám: 14232350-3-02

Székhely: 7632 Pécs, Gyöngyös utca 5. IV. em. 13.

https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0209072257/TaroltCegkivonat

 

Adatfeldolgozók megnevezése


Cégnév: AN-IN-TER Bt.
Cím: 7634 Pécs Keskeny dűlő 4.

Telefon: +3630 4294450

Tárolt adatok: ügyféladatok, rendelési előzmények, teljesítmény, részvételi előzmények, kiállított számlák, érdeklődések termékek, szolgáltatások iránt.

 

Weboldal:
Név: FELANETRE Kft.
Cím:
7632 Pécs, Gyöngyös utca 5. IV. em. 13.

Telefon: +36703130449

Telefon: Tárolt adatok: ügyféladatok, rendelési előzmények, kiállított számlák, érdeklődések termékek, szolgáltatások iránt

Műveletek: Domain és tárhely szolgáltatás

 

Tárolt adatok: weboldal látogatás adatok, levelezés, egyedi szerződések és ajánlatok, naptárbejegyzések, telefon kontaktok, szűrők alapján táblázatokba megosztott adatok, egyedi felhasználó azonosítók, látogató azonosító süti (cookie).
Műveletek: weboldal látogatási adatok elemzése, A/B teszt futtatás, email szolgáltatás, dokumentum menedzsment, naptár szolgáltatás, telefon kontaktok szinkronizálása eszközök között, online táblázat kezelő, célzott reklámok megjelenítése (retargeting).

 

 

Könyvelés
Név: A-MON-Y
Cím: 7400 Kaposvár, Puskin u 8.A
Telefon: +36203314455
E-mail:
molnaranita0525@gmail.com
Tárolt adatok: számlán szereplő vevő és eladó adatok, számla tételek, számla részletes adatai.
Műveletek: könyvelés, törvényben előírt jelentések és bevallások elkészítése.

 

Online adatszolgáltatás (számlázó)

 

Online számlaműveletek

BILLINGO

Rendszer neve: Billingo

Elérhetősége: www.billingo.hu

Online számlázási szolgáltatást nyújtó neve: Octonull Kft.

Adószáma: 25073364-2-42

 

Cégnév: Octonull Kft.

Székhely: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.

Iroda: 8230 Balatonfüred Jókai u 5.

Cégjegyzékszám: 01-09-1981177, bejegyezte a Fővárosi Törvényszék cégbírósága

Adószám: 25073364-2-42

Közösségi adószám: HU25073364

 

Név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)
Cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 128-132.
Telefon: +36-1-427-3200
E-mail: N/A
Weboldal: https://www.nav.gov.hu/
Tárolt adatok: számlán szereplő vevő és eladó adatok, számla tételek, számla részletes adatai.
Műveletek: online adatszolgáltatás számlázó modulból, adatelemzés, kockázat elemzés, hatósági ellenőrzés.

 

Online banki műveletek, virtuális terminál, számlakezelő bank:

Cégnév: UNICREDITBANK

Cég teljes neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.
Cégjegyzékszám:
01 10 041348
Adószám:
10325737444

Székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.

Webcím: www.unicreditbank.hu

 

Hotelszolgáltató, foglalt szállásadatok, étkezés rendelések adatainak kezelése

Cégnév: MAKÁR INVESTMENT Zrt.

Cég teljes neve: MAKÁR INVESTMENT HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám:
02-10-060400
Adószám:
24862305-2-02

Székhely: 7635 Pécs, Középmakár dűlő 4
Weboldal:
http://hotelmakar.hu

https://hotelmakar.hu/contact-directions/

 

A honlapon végzett webanalitika


Tájékoztatjuk, hogy a PAINCON weblap üzemeltetői weboldalai látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez a Google Analytics programokat használjuk.

A hivatkozott programok a böngészőben ún. Cookie-kat (sütiket) helyeznek el, melyek felhasználói egyedi azonosítókat tárolnak. Az AN-IN-TER Bt. weboldalai látogatóként engedélyezi a Google Analytics program használatát. Egyben hozzájárul viselkedése figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatás igénybe vételéhez.

 

Mindezek mellett lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolását a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk, hogy a Google Analytics program beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

 

Google Analytics
Az AN-IN-TER Bt. a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele kampányai eredményességét. A program használatával az AN-IN-TER Bt. főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.

 

Facebook Remarketing
A PAINCON weblap üzemeltetői nem használják a Facebook remarketing pixelét, nem alkalmaz Facebook-hirdetéseket a hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket nem jeleníthet meg.

 

Cookie-k letiltása
Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját böngészőjében teheti meg. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban. Általában az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

Ha nem szeretné, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásairól, telepítheti a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha telepítette a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesz részt.

Ha le szeretné tiltani a Google Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

 

Adatkezelési elvek

 

Adatkezelő a Személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
A Szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.
Az Adatkezelő a Személyes adatokat csak a jelen Tájékoztatóban, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl (adattakarékosság).
A 18. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatait A PAINCON weblap üzemeltetői nem kezeli.
Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban – meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban – hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatások biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.
Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az Adatkezelő gondoskodik a Személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő minden olyan harmadik felet felhív, akik részére Személyes adatokat továbbít.
Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.
Az elveknek való megfelelésért az Adatkezelő felelős.

Bizalmas adatkezelés

A PAINCON weblap üzemeltetői a rögzített adatokat bizalmasan kezelik, és mindent megtesznek az adatok biztonsága érdekében, azokat a Weboldal megfelelő működéséhez szükséges módon használják fel. Ide értendő többek között az email és sms küldés Önnek és az Ön által megadott elérhetőségekre, mely esetben az üzenet az adott szolgáltatón keresztül kerül kiküldésre.

A PAINCON weblap üzemeltetői sosem fogják marketing célokra értékesíteni vagy kölcsönadni személyes adatait harmadik félnek. Idézésre, bírósági határozatra vagy jogi eljárás keretében szükség esetén a PAINCON weblap üzemeltetői átadhatják személyes adatait és más vonatkozó információkat.

Továbbá a PAINCON weblap üzemeltetői biztosíthatják, illetve gyakorolhatja törvényen alapuló jogait, valamint védekezhet bírósági keresetekkel szemben.

A PAINCON weblap üzemeltetője az adatok biztonságos kezelése érdekében úgy választja meg az adatok kezelése során alkalmazott informatikai eszközöket, hogy az üzemeltetés során a kezelt adatok kizárólag a PAINCON weblap üzemeltetői számára – mint arra feljogosított számára – legyenek hozzáférhetőek, az adatok hitelességét megőrizze, a rögzített adatokon – az adatrögzítő eljárásán kívül – változás ne álljon be, a rögzített adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől.

A PAINCON weblap üzemeltetői által kezelt adatok hatósági, vagy bírósági felhívásra, valamint jogszabályi előírások alapján továbbításra kerülhetnek, mely esetleges tényről a PAINCON weblap üzemeltetői hírlevelében értesítik felhasználóit, amennyiben az nem ellentétes a hatósági, vagy bírósági felhívással, vagy a vonatkozó jogszabályi előírással.

 

Munkatársaink hozzáférése személyes adatokhoz

Munkatársaink számára csak a munkához feltétlenül szükséges hozzáférést biztosítjuk az általunk kezelt személyes adatokhoz. Minden hozzáférést naplózunk, az adat-kimentés funkcióhoz csak erősen korlátozott hozzáférést biztosítunk.

Adatmentéseket kétkulcsos titkosítással készítjük. Így az adatmentés fájlhoz hozzáférő munkatársak sem érik el a mentett adatokat, a kikódoláshoz szükséges – offline tárolt – kulcs hiányában.

Éles adatokat tartalmazó szerverekhez kizárólag a legszűkebb szükséges körnek – éles szervereket üzemeltető csapat – van hozzáférése. Minden hozzáférés szigorúan logolt, 3 faktoros – VPN kulcs, SSH kulcs, felhasználói jelszó – azonosítás után.

 

Adatbiztonság

Az adatbiztonság komplex kérdéskör érzékeny üzleti adatokat kezelő rendszerek esetén. A PAINCON weblap üzemeltetői-nél belső szabályok és folyamatok biztosítják az adatbiztonsági és adatvédelmi elvárások teljesülését minden területen:

 

Adatbiztonság
Hálózati biztonság
Adatok szétválasztása
Elérhetőség
Adatmentés, katasztrófa elhárítás
Azonosítás és hozzáférés szabályozás
Biztonság-tudatos szoftver fejlesztés
Minden Mini CRM-ben tárolt adat fizikailag az Európai Unió területén belül vagy GDPR által adatvédelmi szempontból egyenértékűnek tekintett országban tárolódik és érvényesek rá az EU-s adatvédelmi irányelvek.

 

Minőségirányítás

A minőségirányítás a PAINCON weblap üzemeltetőinek vezetése által szervezett és tervezett, erőforrásokkal támogatott, az ügyfelek megelégedését célzó minőségirányítási rendszerstratégia kialakítása és működtetése. A PAINCON weblap üzemeltetőinek ez irányú tevékenysége meghatározza és megvalósítja a minőséggel kapcsolatos tervezést, értékelést. A fenti célok megvalósítása érdekében a belső munkatársak között a PAINCON weblap üzemeltetői minőségirányítási vezetőt nevez ki. A minőségirányítási vezető által körvonalazott szabályok és folyamatok biztosítják a minőség iránti elvárások teljesülését.

 

Minőségbiztosítás

A PAINCON weblap üzemeltetőinek minőségirányítási rendszere a minőségirányítás megvalósítására szolgáló szervezeti struktúra, felelősségi körök, folyamatok és eljárások a munkamegosztás, hatáskörmegosztás, koordináció (vezetés technikai, szervezeti, személy-központú) és szervezeti konfiguráció körében. A minőségbiztosítás érdekében a PAINCON weblap üzemeltetői által kinevezett minőségirányítási vezető adatokat gyűjt a vonatkozó tervezetekről, folyamatokról, működésekről, eredményekről, melyek önmagukban vagy feldolgozva segítik a vezetői döntéseket. Ennek a folyamatnak során érzékeny adatokhoz nem fér hozzá, személyes adatokat a folyamat nem érint, összegző, statisztikai jellegű analízis történik. A tervezett minőségbiztosítási előkészítés és audit során harmadik fél részére semmilyen betekintés a személyes adatokba nem engedélyezett.

Technológia

A PAINCON weblap üzemeltetői rendszeresen frissítik minden alkalmazott szoftvert az ismert támadási felületek kivédésére, minden szinten (Munkatársak által használt eszközök, Szerver operációs rendszer, Virtualizációs réteg, Vendég operációs rendszer, alkalmazás). A PAINCON weblap üzemeltetői nem vállalnak felelősséget a velük partner kapcsolatban álló cégek, adatfeldolgozók által használt szoftverek elavulásából, meghibásodásából, minőségromlásából adódó zavarokért, károkért. Szintén nem vállalnak felelősséget az egyéb fizikai jelenségek (pl. viharok, földrengések, esőzések, áradások…), meghibásodások (pl. áramszünet, internet hálózati hiba, adatforgalom megszakadás, külső, független fél nyújtotta szolgáltatásban bekövetkezett hiba…) okozta zavarokért, károsodásokért. A honlapon elhelyezett virtuális terminál a PAINCON weblap tulajdonosával szerződésben álló UNICREDITBANK tulajdona, melyet saját hatáskörén belül üzemeltet. A PAINCON weblap üzemeltetői nem vállalnak felelősséget a terminál működésében bekövetkezett zavarokért, károsodásokért. A virtuális terminál használata közben csak az UNICREDITBANK szerezhet szenzitív információt a felhasználók személyes és különösen banki és bankkártya adataihoz, ezekbe a folyamatokba a PAINCON weblap üzemeltetőinek belelátási joga és lehetősége nincs. A szolgáltatás megrendelését követően, a terminál használatával a felhasználókat az UNICREDITBANK által kialakított felületre irányítjuk, ahol a PAINCON weblaptól függetlenül zajlik a banki tranzakció. A sikeres tranzakcióról az UNICREDITBANK az általa vezetett bankszámlán adatot rögzít és tárol, melyről az ügyfelek közötti bankszámlaszerződés és hatályos jogszabályok szerint a bankszámla tulajdonos értesítést kap. A PAINCON weblap üzemeltetői csak az ügyfél hiteles azonosításához szükséges és elegendő információt kapják a befizetés megtörténtéről. Az információk harmadik félnek nem kerülnek kiadásra.  

 

Azonosítás és hozzáférés szabályozás
Minden hozzáférés csak nevesített felhasználói fiókokon keresztül lehetséges a követhetőség biztosítására.

Felhasználói fiókokat erős jelszavak védik, jelszavak erősségét az alkalmazásba épített szabályok biztosítják. Minden jelszó erősen titkosított, egyirányú “sózott” hash értékként kerül tárolásra.

A fiókokat jelszó-próbálkozás ellen automatizált blokkoló rendszer védi, ami több téves belépési kísérlet után az IP címet és a felhasználói fiókot is letiltja.

 

Adatkezelés időtartama

A GDPR előírásainak megfelelően minden kezelt adatkörnél előre meghatározott elévülési időkorláttal kezeljük adataidat.

Részletes biztonsági logok 90 napig, egyéb biztonsági logok 365 napig tárolódnak.

Személyes adatok utolsó kontaktfelvétel után 36500 napig, kivéve ahol törvényi előírás vagy szerződés teljesítése ennél hosszabb időtávot kíván meg.

 

Adattovábbítás

 Jogosultak és kötelesek vagyunk minden olyan rendelkezésére álló és általunk szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására minket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kényszerít. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelők nem tehetők felelőssé.

Amennyiben szolgáltatásunk üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadjuk, úgy az általunk kezelt Személyes adatokat részben vagy egészben ezen harmadik személy számára külön hozzájárulása megkérése nélkül, azonban a megfelelő előzetes tájékoztatás mellett átadhatjuk az új üzemeltető részére azzal, hogy ezen adattovábbítás Önt nem hozhatja a jelen Tájékoztató mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe. Jelen bekezdés szerinti adattovábbítás esetén az adattovábbítás előtt lehetőséget biztosítunk, hogy az adattovábbítás előtt tiltakozzon az adattovábbítás ellen. Tiltakozás esetén adatait a jelen pont szerinti továbbítása nem lehetséges.

Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

Tájékoztató frissítése, jogszabály változások követése
A Tájékoztatót az adatkezelő folyamatosan felülvizsgálja és aktualizálja a jogszabályi környezet változásainak és a hatósági elvárásoknak megfelelően. Az aktuális Tájékoztatóról a Felhasználó a PAINCON weblap üzemeltetői weboldal „Adatkezelési Tájékoztató” része alatt tájékozódhat folyamatosan.

 

További kérdések/válaszok

Adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan bármikor felvilágosítást kérhet az info@paincon.eu címre küldött e-mailben.

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

 

Jogai vélelmezett megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – választása szerint – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Kérésére tájékoztatjuk a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.